Elena Narbutaitė, Deimantas Narkevičius. Body Starting to Change

Artist book.

Words:
Elena Narbutaitė, Deimantas Narkevičius

Design:
Julie Peeters

Photography:
Deimantas Narkevičius

Colours:
Elena Narbutaitė

Translation:
Jurij Dobriakov

Proofreading:
Leo Cohen, Viktoras Tikrai

In English, 15 p., colour.
Part of the XII Baltic Triennial.