The CAC building is currently under construction, please follow our programme in other venues.

News

Lietuvos dailininkų sąjunga. Antroji knyga / Lithuanian Artists’ Association. Vol II.

Menininkai/ Artists: Leonardas Tuleikis, Gintaras Palemonas Janonis, Raimondas Martinėnas, Algimantas Jusionis, Ričardas Bartkevičius, Arvydas Baltrūnas, Martinas Jankus, Jolita Skerytė, Algimantas Kliauga, Raimondas Savickas, Alfonsas Vilpišauskas, Romualdas Kunca, Aleksandras Vozbinas, Arvydas Pakalka, Aušra, Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Arūnė Tomau, Violeta Juodzevičienė, Solomonas Teitelbaumas, Elena Balsiukaitytė-Brazdžiūnienė, Bronius Gražys. Aušra Andziulytė, Valentinas Antanavičius, Žygimantas Augustinas, Pranas Griušys, Robert Bliuj, Nomeda Saukienė, Sigitas Staniūnas. Diana Radavičiūtė, Eglė Kuckaitė, Adasa Skliutauskaitė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Danguolė Dauknytė, Ramunė Veliuvienė, Egidijus Rudinskas, Eglė Vertelkaitė, Nijolė Šaltenytė, Miglė Datkūnaitė, Nijolė Vilutienė, Tatjana Diščenko, Jūratė Rekevičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Vilija Kneižytė, Eva Labutytė, Marius Liaugaila, Dalia Mataitienė, Arūnas Sakalauskas, Dalia Matulaitė, Remigijus Medvikas, Alfridas Pajuodis, Stasys Juraška, ‘Algimantas Šlapikas, Leonas Pivoriūnas, Saulius Vaitiekūnas, Algirdas Kuzma, Lionginas Virbickas, Vytautas Umbrasas, Gediminas Piekuras, Virginija Babušytė-Venckūnienė, Tamara Janova, VidmantasGylikis, Romualdas Kvintas, Vanclovas Krutinis, Jurga Kurtinaitienė, Loreta Švaikauskienė, Mina Levitan-Babenskienė, Genorata Razmienė, Rimantas Dūda, Dalia Marija Šimelienė, Zita Kreivytė, Virginija Giniotytė, Aušra Petroškienė, Sigitas Virpilaitis, Ona Kreivytė-Naruševičienė, Daina Mieželaitytė, Ramutė Toliušytė, Saulė Jurkynienė, Vytautas Matulionis, Marytė Gurevičienė, Solveiga ir Alfredas Krivičiai, Birutė Stulgaitė, Romualdas Inčirauskas, Indrė Diržienė, Marius Janulis, Remigijus Sederavičius, Eimantas Ludavičius, Žydrutė Ridulytė, Ona Tamuliūnienė, Gražutė Čapaitė-Ragauskienė, Jolanta Kvašytė, Miglė Lebednykaitė, Rasa Justaitė-Gecevičienė, Daiva Ložytė, Nora Blaževičiūtė, Jaunius Erikas Kaubrys, Kostas Urbanavičius, Viktorija Karatajūtė-Šarauskienė, Danutė Jazgevičiūtė, Vaidotas Žukas, Eglė Česonytė, Jurga Šarapova-Stulgienė, Arūnas Aleksandras Daugela, Artūras Rimkevičius, Zita Inčirauskienė, Laimutė Kozlovienė, Jolanta Šmidtienė, Danguolė Brogienė, Juozas Balčikonis, Jūratė Teresė Urbienė, Danutė Kvietkevičiūte, Jonas Meškelevičius, Kazys Morkūnas, Nijolė Vilutytė, Jurga Lazdanienė, Eglė Valiūtė, Algirdas Dovydėnas, Irena Lipienė, Vytautas Švarlys, Rūta Lipaitė, Edita Radvilavičiūtė-Utarienė, Bronius Bružas, Eimutis Markūnas, Vytautas Poška, Saulius Valius.