Karjera ir bendradarbiavimas

Gintauto Trimako nuotrauka

 

Vilniaus senamiestyje įsikūręs Šiuolaikinio meno centras – viena didžiausių ir daugiausiai patirties turinčių šiuolaikinio meno erdvių Baltijos regione. ŠMC rengia įvairaus pobūdžio šiuolaikinio meno parodas ir renginius, tokiu būdu siekiant praturtinti kultūrinį miesto gyvenimą ir Lietuvos bei tarptautinį šiuolaikinio meno diskursą. ŠMC siekia, kad menininkams bei kitiems meno lauko dalyviams būtų kuriamos vertingos profesinės galimybės ir yra atviras įvairioms bendradarbiavimo formoms. Visuomet  laukiame Jūsų iniciatyvų, pasiūlymų, idėjų ir paramos.

Šioje skiltyje rasite informaciją apie naujų darbuotojų paiešką, savanoriavimo ir praktikos galimybes ir kitus būdus prisidėti prie ŠMC veiklos.

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ ADMINISTRACIJOS SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
Darbo krūvis: 40 val. per savaitę;
Pareigybės lygis: A2;
Pareigybės grupė: 2;
Darbo užmokestis: koeficientas 8,49.

Specialūs reikalavimai: 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities išsilavinimu; 
 • turėti 1 metų patirtį įgyvendinant viešųjų pirkimų procesus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą; 
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, prognozuoti rezultatus; 
 • išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus; 
 • žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo principus ir mokėti juos taikyti; 
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus; 
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 
 • gebėti administruoti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) ŠMC paskyrą, gebėti atlikti viešuosius pirkimus centrinės perkančios organizacijos kataloge (toliau – CPO) ir CVPIS, gebėti administruoti reikiamus duomenis valstybinės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos posistemėje viešųjų pirkimų skiltyje (toliau – FVAIS). 

Darbo pobūdis:

 • rengia, papildo, keičia, prižiūri, viešina Šiuolaikinio meno centro metinį viešųjų pirkimų planą, atsižvelgdamas į skyrių ir/ar darbuotojų pateiktą poreikį, einamųjų metų faktines išlaidas ir kitų kalendorinių metų planuojamas biudžeto išlaidas; 
 • atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą pagal numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodiką; 
 • pagal poreikį suveda ir prižiūri viešųjų pirkimų duomenis FVAIS sistemoje; 
 • registruoja įvykdytus viešuosius pirkimus viešųjų pirkimų žurnale; 
 • rengia CVPIS viešųjų pirkimų ataskaitas; 
 • pagal poreikį vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, tai pat per CPO; CVPIS sistemas, kai nesudaroma viešųjų pirkimų komisija; 
 • siekia ir yra atsakingas, kad įstaigoje būtų perkama teisės aktų nustatyta tvarka tinkamas procentas žaliųjų pirkimų; 
 • skelbia visą reikalingą informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS; 
 • rengia mažos vertės prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus, jas derina, organizuoja pasirašymą; 
 • nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus, žodinius viešuosius pirkimus; 
 • pagal poreikį tvarko Šiuolaikinio meno centro planuojamų, vykdomų ir įvykdytų viešųjų pirkimų apskaitą: renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus, atliekamus ir įvykdytus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus; 
 • pagal poreikį dalyvauja Šiuolaikinio meno centro sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe, atlieka šių komisijų sekretoriaus funkcijas; 
 • pagal savo kompetenciją analizuoja, teikia pasiūlymus, konsultuoja viešųjų pirkimų iniciatorius ar organizatorius dėl pirkimų dokumentų dalies – perkamų prekių, paslaugų ar darbų techninių specifikacijų, kvalifikacijos reikalavimų aprašymų ir kitų dokumentų; 
 • pagal poreikį rengia viešųjų pirkimų pirkimo sąlygas ir sutarčių projektus pirkimų komisijai, kai ji sudaroma; 
 • atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą vykdančiai komisijai; 
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja tiekėjų ir kitų asmenų paklausimus ir skundus viešųjų pirkimų klausimais; 
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais viešųjų pirkimų iniciatorius, organizatorius, komisijų narius, jiems vykdant tarnybines pareigas; 
 • pagal kompetenciją atlieka viešųjų pirkimų rizikų vertinimą; 
 • analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Šiuolaikinio meno centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos, aprašų keitimo, tobulinimo, atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams; 
 • vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius įstaigos direktoriaus ar pavaduotojo pavedimus. 

Pretendentas privalo pateikti: 

 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma atėjus į pokalbį); 
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse; 
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 
 • dokumentų kopijas, patvirtinančius atitiktį viešųjų pirkimų specialisto kvalifikaciniams reikalavimams (1 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje); 
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 
 • užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (naujausia redakcija) pretendento anketą; 

Dokumentų pateikimo būdas: 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie pateiktus dokumentus pretendentas praneša tą pačią dieną elektroniniu laišku [email protected] 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai. 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną . 

https://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-specialistas-322;796410.html 

Pasiteirauti: vyr. personalo ir bendrųjų reikalų specialistė Ieva Laurinėnienė 

Kontaktinis tel. 262 40 19. El. paštas: [email protected] 

 

PARAMA

ŠMC visuomet ieško naujų partnerių ir rėmėjų edukacijos, parodų, leidybos ir kitų projektų įgyvendinimui. Jei norite dalyvauti ŠMC veikloje kaip rėmėjas, susisiekite su mumis ir rasime abiems pusėms įdomią bendradarbiavimo formą.

 

PRAKTIKA

Jei Jūs domitės šiuolaikiniu menu, kultūra ir turite su renginių organizavimu ar komunikacija susijusių žinių, įgūdžių bei entuziazmo dirbti šioje srityje, laukiame Jūsų. ŠMC yra puiki erdvė mokytis, įgyti patirties kuravimo, renginių organizavimo ar viešųjų ryšių ir rinkodaros srityse, įgyvendinti savo idėjas ir prisidėti prie šiuolaikinio meno populiarinimo. Jeigu norėtumėte ŠMC atlikti praktiką, prašome rašyti adresu [email protected].

 

Šiuo metu ieškome:

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS PRAKTIKANTO (-ĖS)

Šiuolaikinio meno centro Komunikacijos skyrius ieško naujo nario, kuris dalyvautų komunikacijos strategijos rengime ir vykdyme.

Laukiame Jūsų, jei Jūs:

 • domitės šiuolaikiniu menu
 • dalyvaujate šalies kultūriniame gyvenime
 • gebate bendrauti ir kurti tekstus lietuvių ir anglų kalbomis
 • išmanote skaitmeninės erdvės tendencijas
 • gebate aktyviai įsitraukti į komandinį darbą
 • pasižymite puikiais darbo ir laiko planavimo įgūdžiais
 • galite skirti veiklai bent 15 val. per savaitę ir žadate prie kolektyvo prisijungti bent trims mėnesiams

Jei susidomėjote, Jūsų gyvenimo aprašymo ir trumpo motyvacinio laiško laukiame el. paštu [email protected] laiško temoje prašome nurodyti „Komunikacijos praktikantas“.

 

SAVANORIAVIMAS

ŠMC laukia motyvuotų savanorių, besidominčių kultūra ir meno centrų veikla. Savanoriavimo veiklos apima įvairialypę pagalbą įgyvendinant ŠMC programą – rengiantis parodoms, renginiams ir kitiems projektams. Lankstus savanoriavimo grafikas leidžia derinti jį su mokymusi ir darbais. Jeigu norėtumėte pasiteirauti, prašome rašyti adresu [email protected].