Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Vystomi projektai

„Sapiegų rūmų aktualizavimo“ ir „Šiuolaikinio meno centro modernizavimo“ projektai
finansuojami

Gintauto Trimako nuotrauka

 

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO MODERNIZAVIMAS

Projektas „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ ir Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0001 finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ lėšomis. Šiuolaikinio meno centro modernizavimui skirta 4 175 534 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Planuojama projekto pabaiga 2023 m. gruodžio 31 d.

 

PROJEKTO SANTRAUKA

Šiuolaikinio meno centras Vilniuje yra didžiausia Baltijos šalyse šiuolaikinio meno parodoms skirta institucija, kuri specializuojasi pristatant naujausią, aktualiausią, alternatyviausią Lietuvos ir visų pasaulio šalių menininkų kūrybą, rengia didžiulės apimties tarptautinius šiuolaikinio meno renginius. ŠMC siekia įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1.-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ investicijų projektą „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“.

Projekto tikslas – gerinti Šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą įdiegiant naujas energetinio naudingumo priemones. Siekiant įgyvendinti šį tikslą būtina modernizuoti Šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą. Projekto tikslinės grupės yra Lietuvos ir užsienio šalių lankytojai, menininkai, parodų dalyviai, kuratoriai, įstaigos personalas. Projektas įgyvendinamas panaudojant Šiuolaikinio meno centro žmogiškuosius išteklius ir pasitelkiant specialistus ir ekspertus iš kitų institucijų. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos pastato šildymo, elektros sistemos, atnaujintos priešgaisrinės, nuotekų, vėdinimo sistemos. Pakeisti langai ir durys, apšildytos pastato sienos, stogas ir perdangos. Taip pat numatoma suremontuoti parodinės ir pagalbinės erdves, modernizuoti kino, konferencijų sales, sandėliavimo ir kitas pagalbines patalpas, atnaujinti esamą ir įsigyti naują vaizdo ir garso bei įrangą medžio ir metalo dirbtuvėms (skirta pasirengimui parodoms ir jų instaliavimui, eksponatų ir patalpų parodoms ir renginiams parengimui). Sėkmingai įgyvendintas projektas leis padidinti lankytojų ir jų centre praleidžiamo laiko kiekį, sukurti geresnes sąlygas teikiamų ir naujų paslaugų prieinamumui, sudarys galimybę tinkamai pristatyti ir saugoti meno kūrinius, padidins renginių kiekį ir leis organizuoti konkurencingas programas, sudarys geresnes sąlygas žymiems menininkams kurti ir pristatyti savo kūrybą, pagerės darbo sąlygos centro darbuotojams.

 

PROJEKTO TIKSLAS

Gerinti šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą. Įdiegiant naujas energetines poriemones sumažinti Šiuolaikinio meno centro pastato bendrą energijos suvartojimą.

 

PROJEKTO UŽDAVINYS

Įdiegiant naujas energetines priemones, modernizuoti šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą pagal visuomenės ir vietos bendruomenės poreikius.

____

 

SAPIEGŲ RŪMŲ AKTUALIZAVIMAS

Projektas „Sapiegų rūmų aktualizavimas“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012 finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ lėšomis. Sapiegų rūmų aktualizavimui skirta 7 512 061,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2023 m. lapkričio mėn. 30 d.

 

PROJEKTO SANTRAUKA

Šiuolaikinio meno centras įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ bendrai finansuojamą projektą „Sapiegų rūmų aktualizavimas“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012.  Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinėms paslaugoms teikti būtina įranga ir baldai. Sėkmingai įgyvendinus projektą Sapiegų rūmuose bus įrengtas daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras, kuriame bus vykdomos šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės veiklos. Projekto metu planuojamos investicijos leis užbaigti Sapiegų rūmų aktualizavimo darbus ir kultūros paveldo objektas pradės  pilnavertiškai funkcionuoti, o Vilniaus kultūrinė erdvė bus papildyta nauju, analogų neturinčiu kultūros objektu, aktualiu tiek vilniečiams, tiek vietiniams bei užsienio turistams.

2011–2014 m. buvo atlikti Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų (toliau – Sapiegų rūmai) sutvarkymo darbai. Šių darbų metu buvo atkurtas autentiškas pastato tūris, atliktas mūro ir stogo restauravimas. Šiuo metu pastatas nėra atvertas ir pritaikytas lankymui. Taip pat kultūros paveldo objekto vertingos savybės nėra pakankamai apsaugotos ir atskleistos. Siekiant pritraukti lankytojus, būtina atskleisti vertingąsias Sapiegų rūmų savybes ir pritaikyti viešam naudojimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir aktualizuoti Sapiegų rūmus, t. y. atlikti tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus bei įsigyti kultūrinėms veikloms reikalingus baldus ir įrangą. Įgyvendinus projekto veiklas, Sapiegų rūmuose bus įrengtas daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras, kuriame bus vykdomos ir teikiamos šios paslaugos: edukaciniai užsiėmimai, demonstruojamos menininkų ekspozicijos, organizuojami renginiai, parodos ir koncertai, susitikimai su menininkais ir kitos kultūrinės veiklos.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus atskleistos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, objektas bus pritaikyti minėtoms veikloms ir vykdant šias veiklas, tikimasi padidinti Lietuvos gyventojų  susidomėjimą kultūros paveldu ir pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, didinti kultūros objekto žinomumą.

 

PROJEKTO TIKSLAS

Aktualizuoti kultūros paveldo objektą – Sapiegų rūmus, išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu, didinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą bei kultūrinės veiklos dalyvių skaičių.

 

PROJEKTO UŽDAVINYS

Įrengti Sapiegų rūmuose daugiafunkcinį kultūros pažinimo centrą, kuris vykdytų šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias kultūrines veiklas.