Šiuolaikinio meno centras skelbia konkursą techninio aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
Darbo krūvis: 40 val. per savaitę;
Pareigybės lygis: A2;
Pareigybės grupė: 2;
Darbo užmokestis: koeficientas 10-11

Specialūs reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu meno ar inžinerinių mokslų studijų srities išsilavinimu;
 • turėti 2 metų patirtį organizuojant techninio aptarnavimo meniniams projektams veiklą;
 • turėti bent 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ŠMC būdingą veiklą;
 • žinoti ŠMC veiklos profilį, specializaciją, struktūros ypatumus, žinoti, kaip organizuoti darbus, susijusius su projektų techniniu aptarnavimu;
 • mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga lietuvių kalba;
 • išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus ir gebėti juos taikyti savo veikloje bei mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
 • gebėti suteikti pirmąją pagalbą;
 • išmanyti turto apskaitymo, nurašymo ir likvidavimo tvarkas;
 • gebėti bendrauti anglų kalba;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, G suite, 3D modeliavimo programomis (SketchUP, Fusio360, Blender ir pan)
 • išmanyti vaizdo ir garso apdorojimo programas (FinalCutPro, AVID, DavinciResolve, Adobe CC ir pan.)
 • išmanyti BrightAuthor connected programinę įrangą;
 • žinoti pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.

Darbo funkcijos:

 • organizuoja, koordinuoja ir vadovauja Techninio aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklai, paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja, kad jie būtų atlikti tinkamai ir per nustatytus terminus;
 • koordinuoja ŠMC metų plane numatytų projektų techninį įgyvendinimą;
 • atsako už kokybišką eksponatų išpakavimą, supakavimą ir tinkamą paruošimą transportuoti;
 • atsako už patalpų paruošimą renginiams ir kitiems su ŠMC veikla susijusiems projektams;
 • bendradarbiauja su Ūkio skyriaus vedėju, jei techniškai aptarnaujamos tarnybinės patalpos;
 • sudaro sąlygas taupiai ir ekonomiškai naudoti darbo medžiagas, inventorių, įrankius, įrenginius ir prižiūri kaip tai įgyvendinama;
 • apmoko ekspozicijų prižiūrėtojus, kaip aptarnauti renginiuose ir ekspozicijose instaliuotą vaizdo ir garso techniką;
 • veda jam priskirtų materialinių vertybių apskaitą ir atitinkamai rengia turto, skirto techniniam aptarnavimui, apskaitos dokumentus;
 • atsako už laikinam saugojimui Šiuolaikinio meno centre paliktų eksponatų sandėliavimą ir dokumentavimą, projekto koordinatoriui (kuratoriui) inicijavus, pasirašo priėmimo–perdavimo aktus ir saugo juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal poreikį vyksta iš tiekėjo atsiimti prekių, reikalingų pavestai užduočiai įgyvendinti;
 • teikia siūlymus ŠMC administracijai dėl Skyriaus veiklos gerinimo bei darbo  organizavimo tobulinimo;
 • vykdo pavaldžių darbuotojų kasmetinius veiklos vertinimus, dalyvauja naujų Skyriaus darbuotojų atrankose;
 • inicijuoja savo ir jam pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
 • už personalo valdymą atsakingam asmeniui pagal poreikį teikia Skyriaus darbuotojų darbo grafikų projektus;
 • kasmet teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešųjų pirkimų specialistui apie planuojamus metinius Skyriaus veiklai įgyvendinti reikalingus pirkimus, vėliau juos inicijuoja, jei reikia organizuoja;
 • dalyvauja atliekant turto inventorizacijas;
 • vykdo kitus su techniniu aptarnavimu įgyvendinimu susijusius įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimus.

Pretendentas privalo pateikti:

 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma atėjus į pokalbį);
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • dokumentų kopijas, patvirtinančius atitiktį techninio aptarnavimo skyriaus vedėjo kvalifikaciniams reikalavimams (2 metų darbo patirtis organizuojant techninio aptarnavimo veiklą meniniams projektams, 1 metų patirtis vadovaujamo darbo);
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (naujausia redakcija) pretendento anketą.

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar patikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie pateiktus dokumentus pretendentas praneša tą pačią dieną elektroniniu laišku [email protected].

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Skelbimo nuoroda

Pasiteirauti: vyr. personalo ir bendrųjų reikalų specialistė Ieva Laurinėnienė
Kontaktinis tel. 8 620 54803. El. paštas: [email protected]